1
Ben je geen lid van Riskworld? Word nu gratis lid en profiteer van de vele extra's!
Sluiten

RACF
Resource Access Control Facility

RALG
Risk Assessment Liaison Group

RCL
Risicocategorie vervoer over land (ihkv veiligheid)

REACH
REACH is een systeem voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen. Dit systeem is gericht op chemische stoffen die in de Europoese Unie geproduceerd en/of geimporteerd worden. REACH is van kracht sinds 1-7-2007. In Nederland is deze regelgeving vertaald in de Wet Milieubeheer.

Residual Risk
Het resterende risico na de huidige maatregelen. Andere benaming voor restrisico. 

Restrisico
De inschatting van het risico met medeneming van de effecten van beheersmaatregelen. Zie ook Residual Risk.

RG
RiscoGetal. Het resultaat van de Impact en Kans is het RisicoGetal (KxI=RG). 

RI&E
Risico Inventarisatie en –Evaluatie. Term die wordt gebruikt bij Arbo-technische inventarisaties. Lees ook artikel 'Bewust ondernemen met RI&E'.

Risico
Een onzekere gebeurtenis die kan leiden tot het afwijken van de gestelde doelstellingen en eisen. De zwaarte van het risico wordt bepaald door een combinatie van de waarschijnlijkheid dat een gebeurtenis plaatsvindt en de impact ervan op doelstellingen en eisen.

Risicoallocatie
De verdeling over betrokken partijen van de verantwoordelijkheid van het beheer van het risico en voor het dragen van de gevolgen indien een risico optreedt.

Risicoanalyse
Systematische inventarisatie en analyse gericht op het verkrijgen van de risico's die kunnen leiden tot een vooraf vastgestelde ongewenste gebeurtenis.

Risicobeheerder
De persoon die operationeel verantwoordelijk is voor het risico. De risicobeheerder stuurt de actiehouder aan en rapporteert aan de risico-eigenaar.

Risicobeoordeling
Risicobeoordeling is het gehele proces van risico-identificatie, risicoanalyse en risico-evaluatie.

Risicobeschrijving
Een beschrijving van een risico waarbij de bijzondere gebeurtenis of normale onzekerheid, de oorzaak en het gevolg ervan zijn opgenomen. Voorbeeld van de beschrijving is: De oorzaak van X, leidt tot een gebeurtenis Y en heeft als gevolg Z.

Risicobeheersings- en controlesysteem
Het risicomanagementproces en het stelsel van ingerichte soft controls, management controls en (randvoorwaardelijke) procescontroles.

Risicobeheersingsmatrix
Matrix waarin de relatie tussen risico’s en beheersingsmaatregelen wordt uitgewerkt.

Risicobeleid
Vastleggen van organisatiebrede uitgangspunten rondom de risicostrategie, het toepassingsgebied en verantwoordelijkheid ten aanzien van het onderhoud en de uitvoering van risicomanagement.

Risicobeoordeling
Het analyseren van risico’s, in overweging nemende de waarschijnlijkheid en de impact, als basis voor het vaststellen hoe deze zouden moeten worden gemanaged. 

Risico categorieën
Voorgedefinieerde indeling van risico’s. de indelingscriteria kunnen hierbij verschillen en hangen nauw samen met de gebruiker van de risico’s (management versus materiedeskundigen).

Risicocriteria
Referentiekader aan de hand waarvan de belangrijkheid van een risico wordt beoordeeld.

Risicodatabase
Een hulpmiddel ten behoeve van risicomanagement waarin een overzicht wordt bijgehouden van ten minste de risico’s, de omvang, de status van de risico’s en de beheersmaatregelen

Risico-eigenaar
Verantwoordelijke functionaris voor het tijdig en juist identificeren van het bedrijfsrisico en het ontwerpen van adequate maatregelen, passend binnen de kaders van de risicostrategie en het risicobeleid van de organisatie.

Risicogroep
Een set geconsolideerde risico’s. consolidatie vindt plaats op basis van gemeenschappelijke, overeenkomstige kenmerken van onderhavige risico’s.

Risicohouding
De hoeveelheid risico die een organisatie bereid is te accepteren voor het creëren van waarde. Risicohouding wordt ook wel ´risk appetite´ genoemd. 

Risicohouding
Reactie van het management op risico’s – vermijden, accepteren, verminderen of delen van risico – waarbij een set acties wordt ontwikkeld om risico’s af te stemmen op de risicotolerantie en risicoacceptatiegraad.

Risico-indicatoren
Operationele parameters voor het meten van het risico of de effecten van het risico.

Risicomanagement
Risicomanagement is een proces dat bewerkstelligd wordt door het bestuur van de onderneming, het management en ander personeel en wordt toegepast bij het formuleren van de strategie en binnen de gehele onderneming, ontworpen om potentiele gebeurtenissen die invloed zouden kunnen hebben op de onderneming te identificeren en om risico’s te managen zodat deze binnen de risicoacceptatiegraad vallen, om een redelijke zekerheid te bieden ten aanzien van het behalen van de ondernemingsdoelstellingen (COSO ERM).

Risico-oorzaken
Achterliggende oorzaken van het risico. Risico-oorzaken worden ook wel ‘risk drivers’ genoemd.

Risico-oorzakenmodel
Het risico-oorzakenmodel biedt inzicht in de manieren om risico’s te voorkomen, te verkleinen bij bedreigingen of juist te bevorderen bij projectkansen. Het achterhalen van de oorzaken tot risico’s is daarom de kern van dit model. 

Risicoprofiel
Een maat (kwalitatief of kwantitatief) voor het geheel aan risico’s van het betreffende organisatie, project, proces, product etc.

Risicostrategie
Uitgangspunten voor de wijze van omgaan met inherente of brutorisico’s. we onderkenning vier soorten risico strategieën, te weten vermijden, verminderen, verzekeren en accepteren. 

Risicotolerantie
Maximaal toegestane afwijking ten aanzien van een beoogde doelstelling.

Risicovoorwaarde
Een noodzakelijke conditie of situatie om een risico te laten plaatsvinden.

Risk appetite
De hoeveelheid risico die een organisatie bereid is te accepteren voor het creeren van waarde. Risk appetite wordt ook wel risicohouding genoemd. Zie ook artikel 'Risicohonger! Hoe beschrijf je dat?'

Riskman
Veel gebruikte afkorting van het woord Risk Management. Geen officiele afkorting.

RPN
Risk Priority Number = Ernst x Frequentie x Detectie. Een variant op de klassieke Kinney methode.

RRM
Register Risico Manager (onderwijstitel)

Rule based-regelgeving
Regulering door middel van gedetailleerde voorschriften en instructies. De praktische invulling laat beperkte ruimte over voor interpretatie.

Reacties op dit artikel 0 reacties

U kunt geen reactie plaatsen, omdat u niet ingelogd bent